Voor ouders

Pedagogisch klimaat

Ons Kindcentrum als Werkomgeving

In ons Kindcentrum werken ruim 17 mensen die continu samen op weg zijn en zoeken naar verbinding. Hierbij is een hecht, professioneel team met humor en passie onlosmakelijk aan verbonden.

Ons Kindcentrum als leeromgeving

We helpen kinderen om op een plezierige, betrokken, uitdagende manier nieuwe kennis op te doen op hun eigen manier en met gebruik en ontwikkeling van eigen talenten.

Ons Kindcentrum als ontmoetingsplaats

De school is een fijne en veilige plek om elkaar te ontmoeten: tijdens de les, in de pauzes en ook daarna.

Ons Kindcentrum werkt vanuit 4 kernwaarden:

  • verbondenheid,
  • welbevinden,
  • betrokkenheid,
  • ervaren

Verbondenheid

alleen ga je sneller, samen kom je verder

We streven ernaar om als één geheel te werken: School, opvang en onder meer ouders zullen samen de handen ineen slaan om in de behoefte van het individuele kind te kunnen voorzien. Op ons kindcentrum is ook veel aandacht voor samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken met kinderen onderling. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. Er is één team en één visie die we in het dagelijks handelen uitdragen.

Welbevinden

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich gekoesterd en gewaardeerd voelen. Liefdevolle aandacht is daarom de basis waarop wij binnen onze kindcentrum werken. Ieder kind wordt gezien en naar ieder kind wordt geluisterd. Al onze kinderen mogen zijn wie zij zijn. En iedereen krijgt de kans de eigenheid en eigenaardigheden te ontwikkelen.

Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op ons kindcentrum. Daarom zorgen wij voor een veilige en prettige leer- en speelomgeving waar rust en structuur van belang zijn. Onze medewerkers bieden kinderen een warm pedagogisch klimaat van respect en vertrouwen binnen duidelijke regels en afspraken die passen binnen het programma van Op De Horst.

 

Betrokkenheid…

Wij zorgen op Kindcentrum Op De Horst ervoor dat alle kinderen gemotiveerd en geconcentreerd met de verschillende activiteiten bezig zijn.

Als kinderen betrokken zijn bij hun activiteiten vindt er ontwikkeling plaats. We streven met ons Kindcentrum maximale betrokkenheid na. Om een hoge betrokkenheid te realiseren, gaan we uit van zeven factoren: een positief klimaat, het juiste niveau, aansluiten bij de leefwereld, afwisselende activiteiten, samen leren, expressie en ruimte voor keuzes.

Ervaren…

Als je mij het laat ervaren, zal ik leren…

Kinderen leren niet alleen door sommen of spelling te oefenen. Zij leren ook door kennis in de praktijk toe te passen, zelf op onderzoek te gaan of een voorwerp te maken.

Kinderen willen alles weten, ze onderzoeken, ze ontdekken, ze ervaren.

Wij zorgen in ons totale dagprogramma ervoor dat kinderen kans krijgen letterlijk te onderzoeken, te ervaren. Dingen te ontdekken die ze nog nooit gedaan, gezien of ervaren hebben

SIENN