Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Net als alle andere basisscholen in Nederland heeft Op De Horst een Medezeggenschapsraad (MR). Maar wat doet de MR eigenlijk?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Niet alleen op het gebied van onderwijs: de rekenmethode, groepsindeling of taalonderwijs, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel zoals huisvesting, schooltijden, besteding van de financiële middelen e.d.

De directie van de school (Daphne Laukens) is belast met de dagelijkse leiding. Het schoolbestuur (De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) is eindverantwoordelijk. Men neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg.
De MR vervult een belangrijke rol binnen dit overleg en is daarom zo belangrijk!

Een MR kan en mag ook initiatieven nemen en voorstellen indienen m.b.t. het gevoerde beleid. Ouders kunnen via de MR-leden onderwerpen die hen bezig houden en thuis horen bij de MR aankaarten, zodat ze op de agenda gezet kunnen worden. Op deze manier hebben ouders invloed op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat onze MR uit twee ouders en twee leerkrachten. Dat zijn:

Vincent Graauwmans (ouder)
Tim de Bruin (ouder)
Yvonne Janssen-Groesbeek (leerkracht)
Tess Busger op Vollenbroek (leerkracht)

De directeur, Daphne Laukens, is geen lid maar heeft een adviserende en informerende taak. Twee ouders van KC Op De Horst zitten in de oudergeleding van de GMR. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de basisscholen die onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek vallen.

Wat doet de Medezeggenschapsraad praktisch gezien?

We praten, overleggen en adviseren over alles wat met de school te maken heeft zoals financiën, veiligheidsbeleid, huisvesting, vakantieregelingen, de formatie, passend onderwijs etc.
Elk belangrijk besluit dat genomen wordt, moet eerst worden voorgelegd aan de MR.
Op haar beurt kan de MR elk standpunt of advies dat ze heeft kenbaar maken aan directie en bestuur, die daar serieus op moeten reageren.
Ook kunnen bepaalde beslissingen niet worden genomen zonder instemming van de MR. Denk aan de inhoud van de schoolgids, de vakantieregeling, fusies e.d.

Vergaderplanning

De MR komt meestal 5 of 6 keer per jaar bij elkaar.

De vergaderingen zijn openbaar. Als u iets wilt agenderen, neem dan even contact op met één van de MR-leden.
Het reglement van de MR kunt u hier vinden. Ons huishoudelijk reglement kunt u hier inzien.

Door regelmatig een bijdrage in ’t Plakkaat (de nieuwsbrief) te plaatsen, houden we de ouders op de hoogte van de zaken die we hebben besproken. Ook kunnen de MR notulen altijd door ouders worden ingezien, deze worden bewaard in een ordner in de koffiekamer.

Wat is het verschil met de Oudervereniging?

De Oudervereniging houdt zich vooral bezig met de organisatie van activiteiten op school zoals Sinterklaas, kerst, evenementen, schoolreisje e.d. en niet met het schoolbeleid. Het bestuur  bestaat alleen uit ouders en de vereniging heeft geen wettelijke bevoegdheden. De MR heeft die wel. Wel kan de Oudervereniging de MR adviseren en standpunten inbrengen. Dit is omgekeerd ook het geval.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN