Oudervereniging

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen de ouders, het schoolbestuur en de leerkrachten als het gaat om het onderwijs en de vorming van de leerlingen. De belangrijkste taak is dan ook: de ouders betrekken bij de school. Dit gebeurt met name door ouders en leerkrachten samen allerlei activiteiten te laten organiseren. Hiervoor wordt per activiteit een werkgroep ingesteld. Voorafgaand aan elke activiteit worden, indien nodig, alle ouders uitgenodigd om mee te draaien in een werkgroep.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ouders van leerlingen van de school. Bij inschrijving verklaart men zich bereid tot het betalen van de contributie, die jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Voor een kind dat in de loop van het jaar op school komt, wordt de bijdrage naar evenredigheid berekend.

Van de contributie worden alle kosten voor de activiteiten betaald, zoals de cadeautjes die de kinderen met Sinterklaas krijgen, de feestdag en de traktaties bij de verschillende schoolvieringen. Het bestuur stelt ieder jaar de jaarrekening op, waarin verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven en de inkomsten.  Deze wordt aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van september is de contributie vastgesteld.

De contributie bedraagt per kind € €30,-

Kinderen uit groep 8 betalen eenmalig € 50,00 extra, als bijdrage in de kosten van het schoolkamp.

We vragen u om de verschuldigde contributie over te maken. Hierover ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar ​nog een brief

Wilt u meer weten over de activiteiten die worden georganiseerd, neem dan contact op met de ouderraad via mail (ouderraad@bs-opdehorst.nl)

De formele regels over onze vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Deze kunnen bij de voorzitter of de secretaris worden opgevraagd. Daarnaast heeft de ouderraad een huishoudelijk reglement opgesteld.

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Die bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: Jara Kersten
Secretaris: Sindy Rutten
Penningmeester: Michel Dankers
Overige leden: Judith Arens, Dymphie Oomen, Yvonne Poelen,  Sander Keukens, Sandra van Ewijk

SIENN